Курсові/дипломні роботи

Курсові роботи з курсу «Теоретична фізика»

2016-2017 н.р.

1.Адіабатичні інваріанти в класичній механіці.
2.Розв’язок задачі Кеплера для параболічного і гіперболічного руху в полі притягання і відштовхування.
3.Механіка неголономних систем.
4.Рівновага гнучкої параболічної нитки.
5.Рух тіла в неінерціальній системі відліку.
6.Рівняння Гамільтона-Якобі і оптико механічна аналогія.
7.Рівняння руху для суцільних середовищ.
8.Рівновага ланцюгової дії.
9.Деякі методи теорії збурень у аналітичній механіці.
10.Метод статистичної механіки та його застосування.
11. Статистична теорія фермі-газу.
12.Статистична теорія теплоємності газів і твердих тіл.
13.Умови рівноваги та стійкості термодинамічних систем.
14.Методи отримання низьких температур.
15.Теорія фазових переходів.
16.Статистична теорія бозе-газу.
17.Класичні слабонеідеальні системи нейтральних частинок.
18.Основні закони та методи термодинаміки та їх застосування.
19.Статистична фізика неідеальних систем.
20.Статистична теорія флуктуацій. .

2017-2018 н.р.

1.Механіка ідеальної рідини.
2.Рух у неінерціальних системах відліку.
3.Деякі питання динаміки твердого тіла.
4.Механіка деформованого тіла.
5.Динаміка тіла змінної маси.
6.Малі коливання.Застосування до атомних ланцюжків.
7.Рух у центрально-симетричному колі.
8.Механіка реальної рідини.
9.Механіка неньютонівських рідин.
10.Варіаційні методи в механіці.
11.Резонанс у лінійних і нелінійних коливальних системах.
12.Динаміка неголомних систем і технічні задачі про стійкість механічних систем.

Курсові роботи з курсу «Методика викладання фізики»

2016-2017 н.р.

1.Методика проведення уроків узагальнення і систематизації знань у механіці..
2.Методика розв’язування задач..
3.Методика вивчення законів збереження.
4.Задачі з невизначеним кінцевим станом системи..
5.Технологія групової роботи на уроках фізики.
6.Методика вивчення законів Ньютона в середній школі.
7.Удосконалення змісту фізики в сучасній школі.
8.Нові інформаційні технології в навчанні фізики..
9.Перевірка знань, умінь і навиків учнів з фізики..
10.Позакласна робота з фізики.
11.Активізація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення курсу фізики. 12. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках фізики..
13.Експериментальні задачі з фізики.
14.Екологічне виховання учнів на уроках фізики.
15.Диференціація та індивідуалізація вивчення шкільного курсу фізики.
16.Методика розв’язування графічних задач з фізики.
17.Організація групової навчальної діяльності на уроках фізики
18.Модульно-розвиваюча система навчання фізики.
19.Методика вивчення питань термодинаміки.
20.Вклад українських учених у розвиток фізики і астрономії.
21.Алгоритмічні способи розв’язування фізичних задач.
22.Підвищення ефективності уроків з фізики..
23.Методика організації групової навчальної роботи з фізики.

2017-2018 н.р.

1. Деякі технічні застосування теорії коливань.
2. Деякі питання теорії руху неголономних систем.
3. Динаміка точки змінної маси.
4. Рівновага гнучкої нитки.
5. Випадкові коливання в механіці.
6.Теорія коливань у технічних задачах.
7. Динаміка неголономних систем. Загальна теорія електричних машин.
8. Вивчення коливань за допомогою фазової площини.
9.Динаміка відносного руху матеіальної точки в класичній механіці.
10. Аналітичні методи розв’язку задач про нелінійні коливання.
11. Деякі методи теорії збурень у механіці.
12. Коливання стрижня з розподіленою масою.
13. Наближені та чисельні методи теорії коливань.

2018-2019 н.р.

1.Використання електронного підручника в навчальному процесі з фізики.
2.Відображення успіхів сучасної космонавтики в курсі фізики середньої школи.
3.Міжпредметні зв’язки фізики й математики при вивченні однієї з тем курсу фізики.
4.Міжпредметні зв’язки фізики й хімії (або одного із предметів природничо-наукового циклу) при вивченні однієї з тем курсу фізики.
5.Робота з обдарованими дітьми в процесі навчання фізики.

 

Магістерські роботи:

2016-2017 н.р.

1.DSC дослідження стекол Ar-Te-Ag.
2.Визначення енергії активації склоутворення в сполуках As-Te-Ag.
3.Розділення фаз у халькогенідних стеклах Се-S-Ag.
4.Активізація мислення учнів на уроках фізики.
5.Технологія проведення уроків узагальнення і систематизації знань з механіки.
6.Фізика термоядерних процесів. Надра зір, наземні варіанти. Ядерна бомба.

2017-2018 н.р.

1.Задачі з невизначеним кінцевим станом системи.
2.Синтез та термоелектричні властивості твердих розчинів PbAgSn(Sb)Te.
3.Динаміка оболонок Наднових зір.
4.Формування когнітивних вмінь учнів під час вивчення фізики.
5.Модифікація структури вуглецю для електрохімічних конденсаторів.
6.Синтез, структура та електричні властивості нанодисперсного магній заміщеного літієвого фериту.
7.EXAFS у дослідженні структури аморфних сплавів.
8.Технологія групової роботи на уроках фізики.
9.Модифікований композит Tio2/С у пристроях накопичення заряду.
10.Методичні рекомендації до практичних занять з курсу: «Теоретичної механіки», розділ «Динаміка».
11.Отримання та електрохімічні властивості композиту Ni(OH)2 .

2018-2019 н.р.

1.Проектний метод у фізиці.
2.Діоксид титану, легований цирконієм, як електродний матеріал для літієвих джерел струму.
3.Активізація мислення учнів на уроках фізики
4.Інтерактивний курс «статистична фізика і термодинаміка» (дистанційна форма навчання).
5.Методичне забезпечення практичних занять з курсу «Термодинаміка» для вищої школи.
6.Реалізація принципу історизму в навчальному процесі з фізики.
7.Сучасні інформаційні технології на уроках фізики.
8.Інтерактивний курс «електронна теорія речовини» (дистанційна форма навчання).

2018-2019 н.р.

1.Методика формування основних фізичних понять з курсу Природознавство» (5 клас).
2.Компетентнісні задачі з фізики (задачі PISA).
3.Сепарація фаз у халькогенідних стеклах Ge-S-Ag.
4.Халькогенідні стекла  Ge-S-Ag та їх застосування.
5.Методика викладання фізики в курсі «Природничі науки» (Інтегрований курс «Нової української школи»).
6.Методи розв’язання нестандартних задач з фізики.
7.Методика дослідження поверхні напівпровідників.