The achievements of the department

Astronomical Blog of Prof. Ivan Klymyshyn 

Scientific publications:

Бойчук В.М., Гарпуль О.З.Лабораторний практикум з фізики. – івано-франківськ: приватний підприємець О.М.Голіней, 2016. – 60 с.

Бродин І.І., Бойчук В.М., Ліщинський І.М., Яблонь Л.С. Методичні рекомендації до науково-дослідної практики здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 104 ‘Фізика та астрономія’, івано-франківськ, 2016, 34 с.

Климишин І.А., Климишин О.І. Про космічне, земне, світоглядне.- Симфонія форте.-Івано-Франківськ,2016.-55 с.

Климишин І.А. Наука і релігія – протистояння чи взаємодоповнення.- Симфонія форте.- Івано-Франківськ, 2016.- 40 с.

Поміркована Т.В., Танчук Н.О., Бойчук В.М. Посібник з англійської мови «Professional English for physicists». – Івано-франківськ: приватний підприємець Голіней О.М., 2016.- 96 с.6. Яблонь Л.С. Моделювання фізичних процесів. Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ, 2016. –86 с.

Яблонь Л.С. Синергетика нанорозмірних систем. Курс лекцій. – Івано-Франківськ, 2016. – 118 с.  Яблонь Л.С. Фізика. Методичні рекомендації для спец. «Комп’ютерна інженерія». – Івано-Франківськ,

2016. – 150 с.

Хемій О.М., Яблонь Л.С., Будзуляк І.М., Попович Д.І., Морушко О.В. Гібридні конденсатори на основі композитів гідроксиду нікелю, триоксиду молібдену та активованого вуглець // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2016. – Т. 14, № 1.– С.147-155.

Бродин І.І., Гоцанюк Т.В., Горішній І.З. Сили тертя у задачах фізики//Вісник університету.-Серія Фізика.Функціональні матеріали Вип.5. 2016.-С. 67-77.

Бродин І.І., Шмальцер Н.В., Горішній І.З. Кінематичні звязки у задачах з динаміки // Обрій. – №6, 2016.– 8 с.

В.В. Прокопів, М.С. Пилипонюк, В.М. Бойчук, Г.Д. Матеїк, І.В. Горічок. Енергії заміщення аніонів та катіонів у кадмій та цинк телуридах // Фізика і хімія твердого тіла, Т. 17, № 4,2016.- С.504-506.

Кланічка Ю.В. Бар’єрні та розмірні ефекти у властивостях тонких плівок плюмбум халькогенідів (огляд).– Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  (Серія Хімія).– 10 с.

Кланічка Ю.В. Механізми взаємодії оксигену з тонкими плівками халькогенідів металів (огляд). – Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  (Серія Хімія).– 15 с.

І. В. Горічок , І. М. Ліщинський , С. І. Мудрий , О. С. Оберемок , Т. О. Семко , І. М. Хацевич , О. М. Матківський , Г. Д. Матеїк , Р. О. Дзумедзей Технологічні аспекти отримання термоелектричного PbTe Сенсорна електроніка і мікросистемні технології 2017 – T. 14, № 3, с.53-64.

Д.М. Фреїк, С.I. Мудрий, I.В. Горiчок, В.В. Прокопів, О.М. Маткiвський, I.О. Арсенюк, О.С. Криницький, В.М. Бойчук. Термоелектричнi властивостi легованого вiсмутом станум телуриду SnTe:Bi // УФЖ. – 2016. V. 61, N.2. – pp.161-165.0.30

Л.С. Яблонь, І.М. Будзуляк, М.В. Карпець, В.В. Стрельчук, С.І. Будзуляк, І.П. Яремій, О.М. Хемій, О.В. Морушко.Структура та фізичні властивості композитів, сформованих на основі сульфіду молібдену//Журнал нано- та електронної фізики2016. – Т. 8, № 2. – С. 02029-1–02029-7.

Хемій О.М., Яблонь Л.С., Будзуляк І.М., Попович Д.І., Морушко О.В.Гібридні конденсатори на основі композитів гідроксиду нікелю, триоксиду молібдену та активованого вуглець//Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.-2016. – Т. 14, № 1.– С.147-155.

Hemiy О.M., Yablon L.S., Budzulyak І.М., Morushko O.V., Kachmar A.I. Electrochemical properties of nanocomposite nanoporous carbon / nickel hydroxide//Журнал нано- та електронної фізики, 2016. – Т. 8, №4.2016. – С. 04074-04079

Hemiy О.M., Yablon L.S., Budzulyak І.М., Morushko O.V., Kachmar A.I. Electrochemical properties of nanocomposite nanoporous carbon / nickel hydroxide // Журнал нано- та електронної фізики, 2016. – Т.8, № 4.- C. 04074-04079.

Stronski, O. Paiuk, A. Gudymenko, V. Klad’ko, P. Oleksenko, N. Vuichyk, M. Vlček, I. Lishchynskyy, E. Lahderanta, A. Lashkul, A. Gubanova, Ts. Krys’kov. Effect of doping by transitional elements on properties of chalcogenide glasses. Ceramics International 41 (2016) 7543-7548.

Бродин І.І., Кланічка В.М., Ліщинський І.М. Реалізація технологічного підходу у процесі навчання фізики. – Матеріали конференції «Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки», 25-26 травня 2017 року, Київ, Україна.– С. 107.

Бродин І.І., Ліщинський І.М., Бойчук В.М., Гасюк І.М., Яблонь Л.С. Урок фізики у технології особистісно зорієнтованого навчання   // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки», 25-26 травня 2017 р, Київ, Україна. – С. 110–112.

В.М. Бойчук, В.В. Стинська, Т.О., Паращук Т.О., Гасюк І.М. Проекти як інновація у технологіях навчання фізики / Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки, 25-26 травня, 2017, м. Київ, сс. 105-106.

Бойчук В.М., Паращук Т.О. Навчальне середовище як інновація при вивченні фізики. Збірник тез науково-методичної конференції з міжнародною участю «Компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця», Івано-Франківськ,  2017, с. 15-16.

В.М. Бойчук, В.В. Стинська, Т.О. Паращук, Вивчення фізики через дослідження наукового середовища / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій та середній школі. – 2017. – Т. 12. – № 2. – С. 245-254.

HorichokІ.V., Lishchynsky І.М., Matkivskyi О.М., Dzumedzey R.O., Dron R.P. Potyak V.Yu. The Composite Thermoelectric Materials Based on Lead Telluride with Nanoinclusions of ZnO and TiO2. – Materials ХVI INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICS AND TECHNOLOGY OF THIN FILMS AND NANOSYSTEMS (dedicated to memory Professor Dmytro Freik). Ivanо-Frankivsk, May 15-20, 2017. – Р. 158.

LishchynskyyI.M.1, Kaban I.G.2, Varvaruk V.V.1, Ivasiuk R.V.1, Kushnir R.I.1 Phase Separation of Ge-S-Ag Glasses for Conductive-Bridge Memories. – Materials ХVI INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICS AND TECHNOLOGY OF THIN FILMS AND NANOSYSTEMS (dedicated to memory Professor Dmytro Freik). Ivanо-Frankivsk, May 15-20, 2017. – Р.349.

Parashchuk T.O.1, Volochanska B.P.2, Bojchuk V.M.2    Structure Simulation and Thermodynamic Properties of II-VI CrystalsMaterials ХVI INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICS AND TECHNOLOGY OF THIN FILMS AND NANOSYSTEMS (dedicated to memory Professor Dmytro Freik). Ivanо-Frankivsk, May 15-20, 2017. – Р.167

Budzulyak І.М.1, Grigorchak І.І.2, Yablon L.S.1, Khemii O.M.1, Morushko O.V.1, Hanushchak M.A. Synthesis, Structure and Electrochemical Properties of Molybdenum Disulfide Obtained by Template Method. – Materials ХVI INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICS AND TECHNOLOGY OF THIN FILMS AND NANOSYSTEMS (dedicated to memory Professor Dmytro Freik). Ivanо-Frankivsk, May 15-20, 2017. – Р. 261.

L.S. Yablon, I. M. Budzulyak, B. K. Ostafiychuk, O.M. Hemiy. Electrochemical Properties of Hydrothermally Synthesized Composite Alpha-Ni(OH)2/C // Joint Conferences on advanced materials and technologies, The 14th Workshop on Functional and Nanostructured Materials FNMA’17, The 7th International Conference on Physics of Disordered Systems PDS’17, 25–29 September 2017, Lviv & Yaremche, Ukraine. – P. 176-177.

Klanichka Yu.V., Klanichka V.M. Structure and Physical Properties of Lead Chalcogenide Films Under the Influence of External Factors. – Materials ХVI INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICS AND TECHNOLOGY OF THIN FILMS AND NANOSYSTEMS (dedicated to memory Professor Dmytro Freik). Ivanо-Frankivsk, May 15-20, 2017. – Р.324.

T. Parashchuk, V. Bojchuk, R. Dzumedzey, O. Soroka. Structure Simulation and Thermodynamics of II-VI Crystals within DFT-method / ХII Rzeszowska konferenсja młodych fizyków, 2-3, June, 2017, Rzeszów, Poland, p. 49.

V.V. Varvaruk, I.M. Lishchynskyy, I.G. Kaban, R.I.Zapukhliak Ge-S-Ag alloys for conductive-bridg memories XII Rzeszowską Konferencję Młodych Fizyków p. 38

M. Lishchynskyy , O. M. Voznyak , T. Wagner , I. G. Kaban Phase-Separation in (GeS2)100−xAgx, (Ge42S58)100−xAgx and (GeS3)100−xAgx Glasses. The 7th International Conference on Physics of Disordered Systems, p.95, 25–29 September 2017 Lviv & Yaremche, Ukraine

R. V. Ilnitskiy, B. K. Ostafiychuk, I. I. Budzulyak, I. M. Lishchynskyy, M. I. Gasyuk Combined Effect of Thermal Annealing and Laser Irradiation on the Structure and Electrochemical Characteristics of Nano-dispersed TiO2 The 7th International Conference on Physics of Disordered Systems, p.79, 25–29 September 2017 Lviv & Yaremche, Ukraine.

D.M. Freik, B.S. Dzundza, Y.V. Klanichka. Features of Transport Phenomena in Lead Chalkogenide Thin Semiconductor Films (review). Precarpathian bulletin of the Shevchenko Scientific Society. 1(5). (2010).

Klanichka Y.V.,Yavorskiy Ya.S. Electric Properties and size Effects in thing Films PbTe– Р. 85-86. 8-th International Conference “Electronic processes in Organic and Inorganic Materials “, May, 2010 Residence Synyogora, Ivano-Frankivsk, Ukraine.

Дзундза Б.С., Межиловська Л.Й. Кланічка Ю.В. ,Яворський Я.С., Процеси взаємодії з киснем тонких плівок сполук АIV- ВVI . Фізика і хімія твердого тіла. 12(2). (2011).

Дзундза Б.С., Межиловська Л.Й. Кланічка Ю.В. ,Яворський Я.С. Процеси взаємодії з киснем тонких плівок сполук АIV- ВVI . Фізика і хімія твердого тіла. 12(2). (2011).

Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Бачук В.В., Кланічка Ю.В. Яворський Я.С. Вплив поверхні на кінетичні параметри тонких плівок сполук АIVВVI в рамках моделі Петріца. Хімія, фізика та технологія поверхні. 2(3). (2011).

Фреїк Д.М., Горічок І.В., Яворский Я.С., Дзундза Б.С., Кланічка Ю.В. Процеси формування і топологія тонких плівок. Фізика і хімія твердого тіла. 12(3). сс. 555-566 (2011).

Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Межиловська Л.Й., Яворський Я.С., Кланічка Ю.В. Вплив поверхні на кінетичні параметри тонких плівок халькогенідів свинцю. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю, посвячена 25-річчю Інституту хімії поверхні ім. А.А. Чуйко НАН України «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХІМІЇ І ФІЗИКИ ПОВЕРХНІ» – 11–13 травня 2011 р., Київ, Україна.

Дзундза Б.С., Яворський Я.С., Кланічка Ю.В., Матеїк Г.Д., Костюк О.Б. Поверхневі явища і транспортні процеси в тонких плівках халькогенідів свинцю у рамках моделі Петріца. Чотирнадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету “Львівська Політехніка” з проблем електроніки. – 5 7 квітня 2011 р., Львів, Україна.

Klanichka Yu.V., Mezhylovska L.Yo., Klanichka V.M., Zukowski P. Degradation of structure and physical properties of AIVBVI compounds films under the influence of external factors. ХIІI International conference physics and technology of thin films and nanosystems, 16-21 May 2011, Ivanо-Frankivsk, Ukraine – V.2

Klanichka Yu.V., Yavorskiy Ya.S., Klanichka V.M., Yavorskiy R.S. Influence of surface layers on electrical properties semiconductor structures in Petrits’ model. ХIІI International conference physics and technology of thin films and nanosystems, 16-21 May 2011, Ivanо-Frankivsk, Ukraine – V.2

Войтків Г. В. Розвиток творчості учнів засобами STEM-освіти / Г.В. Войтків // Наукові записки Малої академії наук України. Серія: педагогічні науки. Київ, 2016. Вип. 8. С 223-231.

Войтків Г. В. Компетентнісні задачі з фізики / Г. В. Войтків // Фізика. Технології навчання. Зб. наук.пр. студентів і молодих науковців. М. Кіровоград, 2016. В. 14. С. 45-50.

Войтків Галина. Оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах компетентнісного підходу [Текст] / Г. Войтків // Фізика та астрономія в рідній школі. 2016. N 3. С. 11-14.

Войтків Г. В., Голуб Л. В. Реалізація національно-патріотичного виховання учнів на уроках математики / Галина Войтків, Лілія Голуб // Джерела. 2016.  №1-2 (81-82).  С. 20-24.

Войтків Г. В. Ільницька І. В. Методичні аспекти формування патріотичних якостей учнів на уроках фізики / Г. В. Войтків, // Джерела. 2016. №1-2 (81-82). С. 24-27.

Войтків Г. В. Розвиток технічної творчості учнів на уроках фізики як спосіб реалізації STEM –освіти / Г. В. Войтків // Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. 2016р. № 2(24). URI: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip24.html (дата звернення: 28.11.2016)

Войтків Г. В. Використання компетентніcно зорієнтованих завдань у форматі pisa з метою формування ключових компетенцій / Г. В. Войтків // НАУКОВI ЗАПИСКИ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. м. Кропивницький, 2017. В. 11 (IV). С. 28-31.

Войтків Г. В. Компетентнісні завдання як засіб формування компетентностей особистості/ Г. В. Войтків//// Джерела. 2017.  №1-4 (83-86).  С. 6-9.

Войтків Г. Формування дослідницьких умінь учнів засобами шкільного фізичного експерименту / Галина Войтків //Фізика та астрономія в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна пресса., 2019.– №1 (142). – С.11-19.

 

Patents:

– Д.М. Фреїк, Л.Р. Павлюк, Л.І. Никируй, Бойчук В.М. Пат. № 51285 А Україна, С 30В11/02. Спосіб отримання легованих кристалів PbTe n- і р-типу провідності. Прикарпатський університет. – №2002022122; Заявл.14.02.2002; Опубл. 15.11.2002; Бюл. № 11.

– Д.М. Фреїк, Р.Я. Михайльонка, В.М. Кланічка, Бойчук В.М. Спосіб отримання термоелектричного твердого розчину (Pb0,6Sn0,4)1-xTex. №2002043472; Заявл.25.04.2002; Опубл. 15.05.2003; Бюл. № 5.

– Л.Й. Межиловська, І.М. Іванишин, М.Г. Павликівська, Бойчук В.М. Пат. № 54912 А Україна, С 30В11/02. Спосіб отримання термоелектричних сплавів (BixSB1-x)2Te3-Ge1-yPbyTe. Прикарпатський університет. – №2002054022; Заявл.16.05.2002; Опубл. 17.03.2003; Бюл. № 3.

– Д.М. Фреїк, В.В. Борик, Л.В. Туровська, Бойчук В.М. Пат. № 65673 UА Україна, С 30В11/02. Спосіб отримання легованих кристалів PbTe:Со n-типу провідності. Прикарпатський університет. –№ u201106694; Заявл.30.05.2011;
Опубл. 12.12.2012; Бюл. № 23.

– Д.М. Фреїк, В.В. Борик, І.В. Горічок, Бойчук В.М. Пат. № 65673 UА Україна, С 30В11/02. Спосіб отримання термоелектричного n-PbTe:Bi. Прикарпатський університет. – № u201106695; Заявл.30.05.2011;Опубл. 12.12.2012;
Бюл. № 23.